Ολοκλήρωση εξαγοράς Novacon

Η Entersoft ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας NOVA CONSULTING ΑΕ, σε υλοποίηση του προσυμφώνου που είχε υπογράφει στις 6 Φεβρουαρίου 2009 και την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Απριλίου 2009. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και θα καταβληθεί με μετρητά.

Η Nova Consulting απασχολεί 13 άτομα, έχει ίδια κεφάλαια ύψους 240.000 ευρώ και σχεδόν μηδενικό δανεισμό, ενώ το 2008 ο κύκλος εργασιών της υπερέβη το 1,2 εκ ευρώ. Αποτελεί εμπορικό συνεργάτη της Entersoft και επιπλέον έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και λογισμικό εφαρμογών που λειτουργούν σε κινητές συσκευές PersonalDigitalAssistant (PDAs), SmartPhones και TabletPCs(MobileApplications). Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται εταιρείες όπως η NEOSET, η πολυεθνική LEASEPLAN, το δίκτυο καταστημάτων LONGCHAMP, η φαρμακοβιομηχανία ΦΑΡΜΑΝΕΛ, ο εκδοτικός Οίκος Λιβάνη και δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με αυτή την εξαγορά η Entersoft ενισχύει σημαντικά τις υπηρεσίες της προς πελάτες και συνεργάτες και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των mobile applications. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2009.