Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα νέο λογιστικό σύστημα στα πλαίσια του οποίου:

 • Καταργείται η πολυνομία και ορίζονται από το μηδέν λογιστικές αρχές κατ’ αναλογία με τις διεθνείς πρακτικές
 • Απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης και καταγραφής των συναλλαγών
 • Εισάγεται προαιρετικά η εφαρμογή της εύλογης αξίας (fair value), αποτελώντας στην ουσία μια μικρογραφία-υποσύνολο των Δ.Λ.Π.
 • Ορίζονται νέες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προτείνεται ένα νέο (προαιρετικό) σύγχρονο λογιστικό σχέδιο
 • Περιέχεται ένα χρήσιμο γλωσσάρι λογιστικών & οικονομικών όρων αντίστοιχο των Δ.Λ.Π.

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων προσφέρει, κατανοητή, εύκολα αναγνώσιμη εικόνα προς τα έξω, εναρμονισμένη με τη διεθνή πρακτική καθώς και την αποτίμηση της εταιρείας σε αντικειμενική βάση (ανεξαρτήτως  «φορολογικής» αναγνώρισης), η οποία είναι συγκρίσιμη με αντίστοιχες εγχώριες, ευρωπαϊκές ή διεθνείς επιχειρήσεις

Η ολοκληρωμένη λύση της Entersoft για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι βασισμένη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με:

 • Μία Βάση Δεδομένων
 • Μία Εταιρεία
 • Ενιαίο λογιστικό σχέδιο
 • Ειδικά ημερολόγια αποκλειστικά για τις προσαρμογές στα Ε.Λ.Π.
 • Διπλά πεδία στα υπόλοιπα υποσυστήματα (π.χ. πάγια)

Η λύση εξασφαλίζει στην επιχείρηση που χρησιμοποιεί το υποσύστημα:

 • Αυτόματο υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου
 • Έτοιμες συγκριτικές καταστάσεις φορολογικής vs λογιστικής βάσης
 • Ορθότητα δεδομένων. Κοινά πρωτογενή δεδομένα για τη Φορολογική και τη Λογιστική Βάση.
 • Ελέγξιμο λογιστικό σχέδιο, χωρίς διπλούς ή παράλληλους λογαριασμούς για τις εύλογες αξίες.
 • Άμεση σύγκριση λογαριασμών και λοιπών οντοτήτων
 • Απρόσκοπτη λειτουργία σε δύο χρήσεις
 • Εύκολη δημιουργία αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, με απλές όψεις, λόγω των διπλών πεδίων στα διάφορα υποσυστήματα.

Μύθοι και Αλήθειες

Είναι υποχρεωτική η αλλαγή του λογιστικού σχεδίου;

 • Όχι, δεν είναι υποχρεωτική. Δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του Ε.Γ.Λ.Σ. με κάποιες απαιτούμενες προσαρμογές

H αποτίμηση στην εύλογη αξία είναι υποχρεωτική;

 • Η επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία αποτελεί δυνατότητα και όχι υποχρέωση των οντοτήτων που υπόκεινται στα Ε.Λ.Π.