Νέο ερευνητικό έργο για την Entersoft με στόχο την καινοτομία σε Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS)

Η Entersoft αναλαμβάνει ερευνητικό έργο μέσω της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με θέμα τις Καινοτόμες υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS), με τεχνολογίες Οπτικού Εντοπισμού Θέσης (VPS), Οπτικής καταμέτρησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών (Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ).

Αντικείμενο του έργου είναι να αναπτυχθούν διεθνούς εμβέλειας καινοτόμες & υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογές, που συνδυάζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας Tango (το οποίο παρέχει γρήγορη και οικονομική 3D μοντελοποίηση του χώρου και οπτική αναγνώριση της θέσης στο χώρο – Visual Positioning System) με τα δεδομένα και διαδικασίες του WMS.

Το έργο θα επικεντρωθεί σε ανάγκες αποθηκών με ταχέως κινούμενα είδη (FMCG) όπου η οργάνωση, το μέγεθος και η κρισιμότητά τους ενισχύει την εφαρμοσιμότητα και το αναμενόμενο ROI (Return on Investment). Στόχος είναι, για τη μεν Entersoft η σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της ως προμηθευτή καινοτόμων λύσεων WMS, για το δε Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής (ΑΠΘ) η μεταφορά τεχνογνωσίας στον κρίσιμο αυτό θεματικό τομέα και η σύνδεση της Πανεπιστημιακής έρευνας με την αγορά.