Ανάπτυξη εσόδων και κερδών για την Entersoft το 2019

Σε ακόμα μία θετική χρονιά εξελίχτηκε το 2019 για τον Όμιλο της Entersoft. Η αναπτυξιακή της πορεία προήλθε από οργανική ανάπτυξη λόγω της απόκτησης πολλών νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της (ERP, CRM, WMS, ηλεκτρονική τιμολόγηση, Cloud Services κλπ).

Συνολικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 15,4 εκ. Ευρώ αυξημένα κατά 12% περίπου, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 2,9 εκ. Ευρώ. Τα αποτελέσματα στην παρούσα χρήση επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενο ποσό περίπου 0,37 εκ €, λόγω απομείωσης υπεραξίας θυγατρικών εταιριών που έχουν απορροφηθεί πλήρως από τη μητρική.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS και οι υπηρεσίες Cloud Software as a Service και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στον τομέα των ERP, CRM και Enterprise Mobility συστημάτων η εταιρεία συνέχισε την διείσδυση σε νέους πελάτες όλων των μεγεθών (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) είτε με απευθείας είτε με έμμεσες πωλήσεις μέσω των μεταπωλητών της. Από τις πιο εμβληματικές συμφωνίες με αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις κι οργανισμούς ήταν οι υπογραφές συμβάσεων με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τον όμιλο Audiovisual, τον Όμιλο
Λάμψα (Μεγάλη Βρετανία), τη BETA Χρηματιστηριακή, τη Mevaco, τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό ΠΙΝΔΟΣ, τη Betty Ice (θυγατρική της Unilever Romania) καθώς και ένα νέο μεγάλο έργο στην Japan Tobacco International στη Ρουμανία. Στον τομέα των Warehouse Management and Logistics συστημάτων (WMS), που αποτελεί πρόσφατη επένδυση, η εταιρεία αύξησε τα μερίδιά της υπογράφοντας περί τις 20 νέες συμβάσεις ενώ εκατοντάδες νέες εταιρείες προστέθηκαν στο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail
Link, ενισχύοντας τα ετησίως επαναλαμβανόμενα έσοδά της.

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των κερδών. Στις αρχές του 2020 το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ενέκρινε την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά με αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, επιδίωξη της διοίκησης είναι να χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για να ενισχύσει στο μέλλον τους ρυθμούς ανάπτυξης, με εξαγορές μικρότερων σε μέγεθος εταιρειών που θα εμπλουτίσουν το πελατολόγιο και τις λύσεις της.