Νέα εξαγορά από την Entersoft και είσοδος στο λογισμικό για τους Κλάδους Φαρμακείων και Εντατικής Λιανικής

Η Entersoft υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SMARTWARE ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο SMARTWARE INTERNATIONAL S.A., που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό ΓΕΜΗ 125812501000, των Λογισμικών SmartPharmaSys, SmartPharmaSys 360 @ cloud, SmartMediSys και το SmartMediSys 360 @ cloud, που απευθύνονται στον κλάδο της Υγείας και ειδικότερα στα Φαρμακεία και στην Ιατρική κοινότητα, των αντίστοιχων σημάτων και του σχετικού πελατολογίου, καθώς και των Λογισμικών SmartRetail και SmartRetail 360 @ cloud που απευθύνονται στον κλάδο της εντατικής λιανικής και των αντίστοιχων σημάτων.

Πρόκειται για την τρίτη εξαγορά που ολοκληρώνει φέτος η Entersoft και με αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δραστηριοποίησής της στην αγορά των μικρότερων κι αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Ο Κλάδος των Φαρμακείων που αποκτά, διαθέτει σύγχρονες λύσεις Cloud για όλα τα Φαρμακεία και τις αλυσίδες Φαρμακείων. Ο Kλάδος της Yγείας με την Cloud συνταγογράφηση των ιατρών αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Όλα αυτά θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση πεπαλαιωμένων συστημάτων των φαρμακείων και των γιατρών της χώρας. Οι Cloud λύσεις SmartPharmaSys και SmartMediSys παρουσιάστηκαν στην αγορά το 2019 κι έκτοτε σημειώνουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων της τάξης του 45% κατ’ έτος. Επιπλέον αυτού, η απόκτηση λογισμικού για τον Κλάδο Εντατικής Λιανικής ανοίγει στην Entersoft για πρώτη φορά και τους κλάδους των Super markets, Mini markets και μικρής λιανικής που αποτελούν μεγάλη κάθετη αγορά.

Ο συνολικός τζίρος των ανωτέρω για το σύνολο του 2022 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,1 εκ ευρώ αυξημένος κατά περίπου 44% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να κυμανθούν περί τα 0,22 εκ ευρώ. Για τη χρήση 2022 τα αποτελέσματα της Entersoft θα επηρεαστούν μόνο κατά τους τελευταίους δύο μήνες του έτους.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000 ευρώ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η καταβολή earnout bonus ανάλογα με την επίτευξη στόχων εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 2023. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Entersoft.

Μαζί με την απόκτηση των ως άνω Λογισμικών και του πελατολογίου, στην Entersoft ενσωματώνεται και το σύνολο των στελεχών της Smartware International που απασχολούνται στην ανάπτυξη λογισμικού καθώς και στη δραστηριότητα των κλάδων φαρμακείων και υγείας, ήτοι στις πωλήσεις, στις υπηρεσίες υλοποίησης και στην υποστήριξη.