Γλώσσα:
Επενδυτές
Γενικές Πληροφορίες

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου:

4.456.000

Μετοχικό Κεφάλαιο:

2.272.560

Αριθμός Μετοχών:

4.456.000

Ονομαστική Αξία:

0,51

Ημ/νία Εισαγωγής στο ΧΑ:

3/6/2008

Τύπος Μετοχών:

KO

Κατηγορία:

ΕΝ.A

Κλάδος:

Λογισμικό / Software

Κωδικός Μετοχής:

ΟΑΣΗΣ: ΕΝΤΕΡ

Reuters: ENTr.AT

Bloomberg: ENTER:GA

ISIN: GRS503003014

CFI: ΕSVFR

 

 

 

Πληροφοριακό Σημείωμα εισαγωγής της εταιρείας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.Α.

Entersoft Πληροφοριακό Σημείωμα ΕΝΑ