Οn-line πορεία budget & projection

On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών, εξόδων και επενδύσεων με ανάλυση ανά εμπορικό τομέα-δραστηριότητα. Υπολογισμός μελλοντικής απόκλισης από τα προϋπολογισθέντα, με βάση την κάλυψη μέχρι συγκεκριμένη μέρα/μήνα.