Παλαιότητα και κόστος ανενεργού στοκ

Ανάλυση παλαιότητας αποθεμάτων που δεν κινούνται, τρέχουσα αξία κόστους. Διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο μείωσης (π.χ. εκποίηση, προσφορά πώλησης) του συγκεκριμένου αποθέματος.