Επιμερισμός διαθέσιμου στοκ σε παραγγελίες πελατών

Πρόταση βέλτιστης εξυπηρέτησης παραγγελιών με αλγόριθμους κατανομής σε αυτές του διαθέσιμου στοκ βάσει διαφόρων κριτηρίων προτεραιότητας (π.χ. πελάτης, περιοχή, ημ.παράδοσης, % κάλυψης παραγγελίας κλπ.). Αυτόματη δέσμευση αποθέματος για το εγκεκριμένο πλάνο παραδόσεων.