Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Παραμετρική κατάρτιση και υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αναφορών, με χρήση ενσωματωμένου-εύχρηστου εργαλείου Excel.