Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, μόχλευσης, ρευστότητας

Τυπικοί οικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας. Καθορισμός της “υγειούς” για τον κλάδο τιμής των δεικτών και χρωματική επισήμανση αυτών που αποκλίνουν της υγειούς τιμής.