Έλεγχος φερεγγυότητας και πιστωτικού κινδύνου πελατών

Σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου, με βάση το ιστορικό και το βαθμό φερεγγυότητας του πελάτη. Έλεγχοι και απαγορεύσεις διαφόρων επιπέδων με στόχο να προστατεύουν την εταιρεία από επισφαλείς συναλλαγές. Διαδικασίες εγκρίσεων υπέρβασης πιστωτικών ορίων.