Ρυθμός απόκτησης πελατών

Στατιστική ανάλυση του ρυθμού απόκτησης νέων πελατών και της διαχρονικής διατήρησης-απώλειας των υπαρχόντων. Δείκτες μέσης διάρκειας ζωής & μέσου ρυθμού διατήρησης πελάτη.