Ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών

Δείκτες αποπληρωμής και δείκτες καθυστέρησης, rating πελατών με βάση την απόκλιση από το συμφωνημένο χρόνο πληρωμής, διαχείριση βαθμού φερεγγυότητας πελατών.