Εξαιρετικής ευελιξίας εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα