Ε.Λ.Π./Δ.Λ.Π. – On line ενημέρωση, σύγκριση με φορολογικά αποτελέσματα

Συνύπαρξη και συγχρονισμός των δυο συστημάτων αναφοράς. Συγκριτικές καταστάσεις ΕΛΠ & ΔΛΠ για όλα τα υποσυστήματα (Λογιστική-Πάγια-Δαπάνες-Αποθέματα-Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι). Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου.