Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα, Χρόνοι αποθεματοποίησης, Μέση τιμή κόστους και πωλήσεων, Μεταβολές κόστους, Συντελεστής απόσβεσης, ως εργαλεία επανεκτίμησης της πολιτικής αποθεμάτων.