Δείκτες ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εισπραξιμότητα τζίρου, αποδοτικότητα διαδικασίας απαίτησης υπολοίπων συνολικά και ανά ομάδα πελατών, συγκρίσεις ανά μήνα και έτος.