Έλεγχος τήρησης εμπορικών συμφωνιών με προμηθευτές

Σύστημα καταγραφής των συμφωνημένων με προμηθευτές και αναμενόμενων εκπτώσεων βάσει συμφωνιών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δυνατότητα άμεσης αντιπαραβολής και ανάδειξης αποκλίσεων από τις συμφωνίες.