Παρακολούθηση δραστηριότητας ομίλου

Ομιλικά Ισοζύγια – Αποτελέσματα με απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών, Ανοικτά υπόλοιπα, Ανάλυση δαπανών, Ομιλικές υποχρεώσεις, Στατιστικά & γραφικά πωλήσεων, Εσοδα ανά σημείο πώλησης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, Ομιλικό cash flow.