Διαδικασίες έγκρισης και δρομολόγησης πληρωμών

Μαζική διαχείριση των οφειλών και κατάρτιση πλάνου εξόφλησης. Διαδικασίες έγκρισης πληρωμών πριν την πραγματοποίησή τους. Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών ή παραγωγή εντολών πληρωμής σε Τράπεζες. Ταυτόχρονη διαχείριση των οφειλών όλων των εταιρειών του ομίλου.