Ελεγχος αποτελεσματικότητας και κόστους Υποστήριξης

Έλεγχος και ανάλυση αποτελεσματικότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών συνολικά ή σε επίπεδο εκπροσώπου. Πληροφόρηση για το πλήθος εργασιών ανά φάση εξέλιξης & προτεραιότητα και για το πλήθος & το ρυθμό αποκρίσεων-επιλύσεων.