Συμβάσεις & όροι παροχής υπηρεσιών (SLAs)

Ειδικές συμφωνίες Υποστήριξης που περιγράφουν: τοποθεσίες που καλύπτονται, χρόνους απόκρισης, εξαιρέσεις, εγγυήσεις, όρους, κανόνες τιμολόγησης & εξόφλησης κ.λπ.