Προγραμματισμός ενεργειών, calendar, διαθεσιμότητες, εύκολες αναθέσεις, μεταβολές ραντεβού

Διαδικασίες ανάθεσης σε τεχνικούς, άμεση εικόνα εκκρεμοτήτων, εύκολη μετάθεση στο πλάνο, ενημέρωση της διάρκειας απασχόλησης, εντοπισμός ανισοκατανομής εργασιών, over-allocations.