Κορυφαίες – χειρότερες πηγές κέρδους

Είδη και πελάτες με τη μέγιστη ή τη χειρότερη κερδοφορία, συγκριτική απεικόνιση ΜΚ μεταξύ κατηγοριών, ομάδων, περιοχών, μηνών & ετών, καθώς και μεταξύ εταιρικών δραστηριοτήτων.