Οφέλη κατά τμήμα και ρόλο

Φιλτράρισμα ανά Τμήμα/Ρόλο 

Κεντρική οθόνη ελέγχου (Cockpit)

Με μια ματιά, τα σημαντικότερα μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας (έσοδα, κόστη, διαθέσιμα, υπόλοιπα λογαριασμών) με drill down δυνατότητες.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Eικόνα net κερδοφορίας (ΚΠΦ) οποιαδήποτε στιγμή

Στοιχεία εσόδων και λειτουργικού κόστους με πλήρη χρονική ανάλυση και σύγκριση μεταξύ ετών. Κέρδη πρo φόρων, τόκοι και αποσβέσεις. Ρυθμός μεταβολής της καθαρής κερδοφορίας, στο χρόνο.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Δείκτες ταμειακής επάρκειας & ανάλυση πηγών ρευστότητας

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εικόνα διαθεσίμων, εισροών και εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επιταγές, από ανοικτές παραγγελίες, προτιμολόγια, από ανεκτέλεστο budget, από εκμετάλλευση τραπεζικών πλαφόν.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Διαδικασίες έγκρισης και δρομολόγησης πληρωμών

Μαζική διαχείριση των οφειλών και κατάρτιση πλάνου εξόφλησης. Διαδικασίες έγκρισης πληρωμών πριν την πραγματοποίησή τους. Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών ή παραγωγή εντολών πληρωμής σε Τράπεζες. Ταυτόχρονη διαχείριση των οφειλών όλων των εταιρειών του ομίλου.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Δομημένος κύκλος πώλησης

Μαζικός προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών (visit plans) με βάση περιοχές υπευθυνότητας, ωράρια πελατών, διαθεσιμότητες, εταιρική πολιτική περιοδικών επιθεωρήσεων με δυνατότητα στοχοποίησης και απολογισμού.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Ανάλυση αποτελεσματικότητας πωλήσεων

Τζίρος, μεικτό κέρδος, % επίτευξης στόχων ανά επιχειρηματική διάσταση (π.χ. ομάδες ειδών-πελατών, γεωγραφικές ζώνες, κανάλια διανομής). Aνάλυση ανά πηγή lead. Σύγκριση δεικτών πωλήσεων ανά μήνα και έτος.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Οργάνωση & παρακολούθηση όλου του κύκλου παροχής υπηρεσιών

Κλήσεις υποστήριξης-help desk, εξέλιξη υποθέσεων, επαφές με πελάτες, in-house & on-site support, μέσοι χρόνοι απασχόλησης, κλήσεις ανά ζώνη ωρών, ανάλυση κρισιμότητας υποθέσεων, προσφορές-έσοδα.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Διαχείριση & ανάλυση παραπόνων πελατών

Ανάλυση κατηγορίας-σοβαρότητας παραπόνου και αξιολόγηση παραπόνων που δεν έχουν επιλυθεί. Τυπικές διορθωτικές ενέργειες και συνολικό κόστος επίλυσης προβλημάτων.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα, Χρόνοι αποθεματοποίησης, Μέση τιμή κόστους και πωλήσεων, Μεταβολές κόστους, Συντελεστής απόσβεσης, ως εργαλεία επανεκτίμησης της πολιτικής αποθεμάτων.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Τακτικό

Παλαιότητα και κόστος ανενεργού στοκ

Ανάλυση παλαιότητας αποθεμάτων που δεν κινούνται, τρέχουσα αξία κόστους. Διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο μείωσης (π.χ. εκποίηση, προσφορά πώλησης) του συγκεκριμένου αποθέματος.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Τακτικό

Δομή Κόστους Παραγωγής

Εργαλείο αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κοστολόγησης παραγωγής. Ανάλυση κόστους ανά φάση παραγωγής, προϊόν ή ομάδα προϊόντων & πηγή κόστους.

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων

Πλήρης παρακολούθηση του ιστορικού εξέλιξης παρτίδας προϊόντων ξεκινώντας από την παραλαβή ή την παραγωγή της και καταλήγοντας στην τελευταία της αποστολή. Κατάσταση πληροφόρησης για τη διαδρομή & την τρέχουσα θέση της παρτίδας.

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Web-based αναβάθμιση εκδόσεων, συγχρονισμός των τερματικών

Λήψη νέας έκδοσης & αναβάθμιση εφαρμογής σε διακριτά βήματα με διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Συγχρονισμός επιμέρους σταθμών εργασίας αυτόματα, με την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή.

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Εταιρική βάση γνώσης για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών

Συστηματοποιημένη βάση γνώσης για καταχώριση εταιρικών νέων και ανακοινώσεων, κανόνων λειτουργίας, όρων ασφαλείας κτιρίων, προτύπων κειμένων κοινής χρήσης κ.ο.κ. Ορισμός λέξεων-κλειδιών ανεύρεσης και ρόλων στους οποίους απευθύνονται.

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Δείκτες ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εισπραξιμότητα τζίρου, αποδοτικότητα διαδικασίας απαίτησης υπολοίπων συνολικά και ανά ομάδα πελατών, συγκρίσεις ανά μήνα και έτος.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Παρακολούθηση δραστηριότητας ομίλου

Ομιλικά Ισοζύγια – Αποτελέσματα με απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών, Ανοικτά υπόλοιπα, Ανάλυση δαπανών, Ομιλικές υποχρεώσεις, Στατιστικά & γραφικά πωλήσεων, Εσοδα ανά σημείο πώλησης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, Ομιλικό cash flow.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, μόχλευσης, ρευστότητας

Τυπικοί οικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας. Καθορισμός της “υγειούς” για τον κλάδο τιμής των δεικτών και χρωματική επισήμανση αυτών που αποκλίνουν της υγειούς τιμής.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Ε.Λ.Π./Δ.Λ.Π. – On line ενημέρωση, σύγκριση με φορολογικά αποτελέσματα

Συνύπαρξη και συγχρονισμός των δυο συστημάτων αναφοράς. Συγκριτικές καταστάσεις ΕΛΠ & ΔΛΠ για όλα τα υποσυστήματα (Λογιστική-Πάγια-Δαπάνες-Αποθέματα-Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι). Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό