Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΛΔΕΛ


Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την αναβίωσηαναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ελασσόνας & σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου, εικόνας & επαυξημένης πραγματικότητας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα θέτει ως κύριο στόχο τη καταγραφήμελέτη και προβολή του Λαϊκού Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας, εφόσον ο Δήμος διέπεται από ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα, λειτουργώντας ο πολιτισμός ως βασικός υποκινητής της τουριστικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για μια σχεδιασμένη έρευνα – κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί σε απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας, τη διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ψηφιακής αναβίωσης τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας, και επαυξημένης πραγματικότητας.

Κεντρική στοχοθεσία είναι η ερευνητική καταγραφή με επιστημονικές μεθόδους του πολιτιστικού αποθέματος, η ψηφιοποίηση αυτού και η ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών αξιοποίηση του με έμμεσες συνέπειες την ενθάρρυνση της αριστείας, την αύξηση προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και το τομέα πολιτιστικού τουρισμού με ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και Δημοσίων Φορέων.

Αφορά συνεργασία στη Παρέμβαση ΙΙ ενός focus group που θα αποτελείται από το Συντονιστή – Ερευνητικό Ίδρυμα Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ) για την ερευνητική εποπτεία και δύο επιχειρήσεις το Αγροτικό – Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας και την Entersoft (αφορά τη LOG ON A.E.) διακεκριμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής.