Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 01/01/2010 – 30/06/2010