Χρηματοοικονομικά


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Fintechs, Τραπεζικές συναλλαγές, Πάγια, e-Books myDATA, e-Invoicing

Περισσότερα..

OPEN ACCOUNTS & CREDIT CONTROL
Οργάνωση και προγραμματισμός εισπράξεων, Πιστωτικός έλεγχος

Περισσότερα...

ΕΡΓΑ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Διαχείριση έργων

Περισσότερα...

ΔΑΠΑΝΕΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα, Κατανομή δαπανών, Ανάλυση λειτουργικού κόστους

Περισσότερα...

BUDGETING & CASH FLOW
Δυναμικά εργαλεία κατάρτισης budget & αυτοματοποιημένο cash flow από πολλαπλές πηγές

Περισσότερα...

FINANCIAL REPORTING
Ανάλυση κόστους και εσόδων, δείκτες ρευστότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, αποδοτικότητας κ.λπ.

Περισσότερα...

Χαρτογράφηση εργασιών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Καθημερινές εργασίες

 • Καταχώριση δαπανών
 • Τιμολόγηση πελατών
 • Επικοινωνία με πελάτες για εισπράξεις
 • Επικοινωνία με Τράπεζες
 • Μηνιαία μισθοδοσία
 • Πληρωμές φόρων, κρατήσεων

  Συμφωνίες & κλεισίματα

 • Συμφωνίες ΦΠΑ – Δήλωση ΦΠΑ
 • Συμφωνίες υπολοίπων με πελάτες και προμηθευτές
 • Προγραμματισμός πληρωμών προμηθευτών
 • Λογιστικές συμφωνίες – Μηνιαία Ισοζύγια

  Έλεγχος & Οργάνωση

 • Πιστωτικός έλεγχος
 • Παρακολούθηση κέντρων κόστους
 • Εγκρίσεις πληρωμών
 • Παρακολούθηση συμβάσεων
 • Ισολογισμός & Αποτελέσματα

  Πρόβλεψη & Σχεδιασμός

 • KPIs αποδοτικότητας
 • Ανάλυση πηγών κερδοφορίας
 • Πρόβλεψη Χρηματοροών
 • Budgeting & review
 • Oργάνωση διαδικασιών

Λογιστικό κύκλωμα

Open accounts & credit control

Οργάνωση & προγραμματισμός εισπράξεων

 

 • Διαμόρφωση και εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχωρισμός λογιστικών από απαιτητά υπόλοιπα

 • Αποστολή αυτοματοποιημένων eMails, SMS και επιστολών συμφωνίας υπολοίπων
 • Υπενθυμιστικές επιστολές για εκπρόθεσμα υπόλοιπα με διαφορετικές βαθμίδες αυστηρότητας
 • Δημιουργία περιοδικού πλάνου επικοινωνιών για διεκδίκηση οφειλών με την κατάλληλη προτεραιοποίηση
 • Εύκολη καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας από τα στελέχη στα οποία γίνεται ανάθεση
 • Έλεγχος εξοφλήσεων, υποσχέσεων πληρωμής, αθετήσεων, προγραμματισμός επόμενων επικοινωνιών
 • Καταγραφή παραπόνων και διάχυση σε όλη την επιχείρηση της εικόνας των υποθέσεων πελατών
 • Εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου της αποδοτικότητας των εισπράξεων (δείκτες αποπληρωμής, επίτευξη στόχων είσπραξης, πλήθος/διάρκεια κλήσεων, κλπ.)

Πιστωτικός έλεγχος

 

Rating πελατών

 • Αξιολόγηση πιστωτικής συμπεριφοράς με βάση χρηματοοικονομικά KPIs
 • ABC Analysis
 • Βαθμολόγηση ICAP με βάση συνολικά στοιχεία της αγοράς/του κλάδου

Παραδείγματα πιστωτικών ελέγχων

 • Πιστωτικά όρια - Δυναμικό κυλιόμενο πλαφόν – Ρίσκο
 • Μέγιστο ποσό παραγγελίας
 • Μέρες καθυστέρησης πληρωμών

Τρόποι ελέγχου

 • Online
 • Remotely
 • Με κλίμακες ποσού ανά ρόλο π.χ. μέχρι Χ ο credit control officer
 • Κατά την παραγγελιοληψία on-the-field (mobile SFA)
 • Μέσω web app (Entersoft Request-For-Approval)

Εργα & Συμβάσεις

Πληροφορία

01

 • Συλλογή δεδομένων από όλα τα τμήματα του έργου
 • Online πληροφόρηση
 • P&L έργου
 • Drill down

Σχεδίαση έργου

02

 • Μελέτη
 • Ορισμός εργασιών
 • Προγραμματισμός πόρων
 • Προϋπολογισμός

Εκτέλεση έργου

03

 • Προγραμματισμός & ανάθεση εργασιών
 • Εκτέλεση εργασιών

Απολογισμός - τιμολόγηση

04

 • Timesheets
 • Λήψη δαπανών τρίτων
 • Αυτοματοποιημένη Τιμολόγηση υπηρεσιών

Δαπάνες & Κέντρα κόστους

 • Activity Based Costing (ABC) για δραστηριότητες, προϊόντα, κανάλια διάθεσης, πελάτες

 • Φύλλα μερισμού με %, βαρύτητες ή δυναμικά κριτήρια (π.χ. κατανομή διοικητικού κόστους στα υποκαταστήματα, βάσει της εκάστοτε συμμετοχής τους στο τζίρο!)

 • On-line ή αναδρομικές κατανομές με δυνατότητα προσδιορισμού κέντρων κόστους ανά «γραμμή» δαπάνης

 • Εμβάθυνση στην προέλευση του κόστους

 • Προϋπολογισμός ανά κέντρο κόστους και έγκαιρος έλεγχος υπέρβασης

 • Ετοιμο P&L

Budgeting

Παρακολούθηση του προϋπολογισμού όλων των τμημάτων μέσα στο σύστημα με μια σειρά εργαλείων για ευκολία στην κατάρτιση (ιστορικά στοιχεία, μαζική εφαρμογή αριθμητικών πράξεων, μεταφορά στο excel κ.λπ.) και αυτοματοποιημένο έτοιμο reporting πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού σε κύβους και dashboards

Προϋπ/σμός Δαπανών
Προϋπ/σμός Αγορών
Προϋπ/σμός Αποσβέσεων
Προϋπ/σμός Παραγωγής
Προϋπ/στικό P&L
Στοχοθέτηση πωλήσεων
 • On line / real-time παρακολούθηση της εκτέλεσης του budget
 • Έγκαιρος έλεγχος των σημείων καθυστέρησης εσόδων και υπέρβασης δαπανών
 • Έγκαιρη πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων ρευστότητας
 • Πρόβλεψη κόστους παραγωγής και κερδοφορίας προϊόντων
 • Mετρητές (ΤΙ παρακολουθείται) & Διαστάσεις (ΚΑΤΑ ΤΙ παρακολουθείται)
 • Δικαιώματα, έλεγχοι, εγκρίσεις-ιστορικό αλλαγών, περιοχές ευθύνης
 • Μοντέλα calendarization π.χ. με βάση την εποχικότητα των ειδών
 • Top-down κατάρτιση με κατανομή συνόλου σε διαστάσεις (κατά επίπεδο)
 • Εκκίνηση από ποσά προηγούμενων χρήσεων (+/-)
 • Microsoft Excel integration (copy, edit, paste)

Cash flow

Το σύστημα δημιουργεί online με αυτοματοποιημένο τρόπο την εικόνα του cash flow, με εκμετάλλευση των τρόπων πληρωμής και όλων των στοιχείων πρόβλεψης εξόφλησης σε κάθε υποσύστημα και ενσωματώνει σε αυτό:

 • Τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα (με χρήση και του “valeur”)
 • Τις αναμενόμενες εξοφλήσεις τιμολογίων και αξιογράφων με βάση τη λήξη τους
 • Τις προβλεπόμενες χρηματοροές με βάση τις εμπορικές συμφωνίες (πιστωτικών τζίρου κ.λπ.)
 • Τις προγραμματισμένες εισροές και εκροές με βάση την αναμενόμενη εξυπηρέτηση ανοικτών παραγγελιών αγορών και πωλήσεων και το συμφωνημένο σε αυτές διακανονισμό
 • Τις προβλέψεις απόδοσης ή/και επιστροφής φόρων
 • Την εκτίμηση μετατροπής σε μελλοντικά διαθέσιμα των προβλεπόμενων στο budget εσόδων και εξόδων
 • Την πιθανή πραγματοποίηση έκτακτων γεγονότων (σενάρια κινδύνων-ευκαιριών)

Όλα αυτά τα παρουσιάζει σε 4 διακριτές στήλες (με βάση την «βεβαιότητα») και παρέχει drill down για αιτιολόγηση / ανάλυση της προέλευσης των ποσών. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα με απλά κριτήρια δυναμικής μεταβολής της εμφάνισης για ομαδοποιήσεις και σύνολα αναμενόμενης ρευστότητας ανά: Τράπεζα, Σύμβαση, Εργο, Υποκατάστημα, Cost/Profit center, Χρονικό διάστημα (ημέρα, εβδομάδα, 15νθήμερο, μήνα).

Financial reporting

Financial reporting σε Excel

Δείκτες ρευστότητας

Revenue & cost analysis

Κατεβάστε το αρχείο PDF

με την Αναλυτική Αναφορά Πιστοποίησης του Entersoft Business Suite

Το Entersoft Business Suite, πιστοποιήθηκε στην κατηγορία mixed mode manufacturing ERP από την Technology Evaluation Centers (TEC) ηγέτιδα εταιρεία εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και επιλογής λογισμικού για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Entersoft είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνική εταιρεία που έχει λάβει πιστοποίηση για το λογισμικό της από την TEC και μία από τις ελάχιστες στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Το Entersoft Business Suite, ERP απέδειξε ότι ανταγωνίζεται δυναμικά στο διεθνή στίβο του επιχειρηματικού λογισμικού, ενισχύοντας περεταίρω τον εξωστρεφή προσανατολισμό της εταιρείας.