Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 4.6.2021 (18/06/2021)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δ.Σ. 4.6.2021 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ (18/06/2021)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΓΣ 3-6-2021 (18/06/2021)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (13/05/2021)

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • BALLOT PAPER_GΑ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ προς ΤΓΣ Ιουνίου 2021 (13/05/2021)

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)