Διαχείριση ομίλων εταιρειών


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Περισσότερα..

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περισσότερα...

ΠΟΛΥΕΤΑΙΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & REPORTING ΟΜΙΛΟΥ

Περισσότερα...

ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Περισσότερα...

Οριζόντια υποστήριξη νομίσματος

 • Συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Ημερήσιες ισοτιμίες από Web-service αυτόματα, με πλήρη τήρηση ιστορικού
 • Νόμισμα ανά συναλλασσόμενο με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά συναλλαγή
 • Τιμοκατάλογοι σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Προϋπολογισμός σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Οn-demandμετατροπή ποσών σε προβολές/εκτυπώσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα με την ισχύουσα ή άλλη «δοτή» ισοτιμία
 • Στοχευμένο reporting εσόδων, εξόδων, ταμειακών συναλλαγών, κερδοφορίας κ.λπ. σε βασικό νόμισμα, με αυτόματη εφαρμογή της ισοτιμίας κατά το χρόνο διενέργειας των συναλλαγών που συμμετέχουν, με αποτέλεσμα ΑΚΡΙΒΕΣ και όχι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ αποτέλεσμα
Τήρηση πολλαπλών υπολοίπων συναλλασσομένων ανά νόμισμα και αντίστοιχη ενηλικίωση υπολοίπων
Χρηματικά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα
Αυτόματος υπολογισμός τυχόν συναλλαγματικών διαφορών σε κάθε εξόφληση on-line και περιοδική αυτόματη λογιστικοποίηση
Απολογισμός/Αποτελέσματα σε ξένο νόμισμα για εταιρείες που ανήκουν ή αναφέρονται σε πολυεθνικό οργανισμό

Πολυγλωσσική λειτουργία

 • User interface σε διαφορετικές γλώσσες για τις οθόνες, τις εκτυπώσεις, τα μηνύματα κ.λπ. (localization – ανά εγκατάσταση)
 • Αποθήκευση και των δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες (ονόματα, περιγραφές, σχόλια κ.λπ. σε οποιαδήποτε γλώσσα)
 • Δυνατότητα real-time μετάφρασης για επιλεγμένο κείμενο οπουδήποτε στην εφαρμογή

Πολυεταιρική λειτουργία & reporting ομίλων

Ευέλικτη δομή δεδομένων εταιρειών

 • Διακριτά οικονομικά δεδομένα ανά εταιρεία, αλλά κοινά στοιχεία επικοινωνίας, υποστήριξης, εξυπηρέτησης πελατών και λίστες-δομή-ομαδοποίηση-ιδιότητες ειδών, για σενάρια ενοποιημένης διαχείρισης και consolidation
 • Κοινός-ενιαίος προσδιορισμός χρηστών, υπαλλήλων, τμημάτων και θέσεων εργασίας, καθώς και δικαιωμάτων πρόσβασης σε λειτουργικότητες, για διευκόλυνση του υπεύθυνου Πληροφορικής
 • Πλήρης περιγραφή δομής επιχειρήσεων συναλλασσομένων (όμιλοι, μέλη ομίλων, επαφές, τμήματα, ρόλοι, υποκαταστήματα κ.λπ.)
 • Μοναδικότητα σημείου εισόδου και τρόπου αποθήκευσης «κοινόχρηστων» δεδομένων για ελαχιστοποίηση λαθών και ορθότητα στο reporting (π.χ. τίτλοι, ΑΦΜ, επωνυμίες, επαγγέλματα, ομαδοποιήσεις, μεταφορικές εταιρείες, Τράπεζες και πολλά άλλα)
 • Εύκολη, γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εταιρειών

Διεταιρικές συναλλαγές

 • Αυτοματοποίηση και ελαχιστοποίηση πληκτρολόγησης σε περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου (π.χ. πώληση για τη μία εταιρεία, αγορά για μια άλλη γίνεται με «μετασχηματισμό»)

Προϋπολογισμός ομίλου

 • Ελεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού με «διάσταση» την εταιρεία και αντιπαραβολή αποτελεσμάτων εταιρειών
 • Αυτόματη μετατροπή στοιχείων κατάρτισης προϋπολογισμού σε «νόμισμα βάσης» ή επιλογή «ενιαίου νομίσματος ελέγχου»

Reporting σε επίπεδο ομίλου

  Ομιλικά Ισοζύγια

  Αποτελέσματα με απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών

  Ανοικτά υπόλοιπα

  Ανάλυση δαπανών

  Ομιλικές υποχρεώσεις - απαιτήσεις

  Στατιστική πωλήσεων και Dashboards πωλήσεων

  Έσοδα ανά σημείο πώλησης

  Ομιλικό cash flow

  Ενοποίηση νομισμάτων

Διαχρονική εξέλιξη Πωλήσεων

Ανάλυση Μικτού Κέρδους

Ανάλυση Τζίρου & ΜΚ κατά κατηγορία ειδών

Ανάλυση πωλήσεων με ιεραρχική απεικόνιση

Κορυφαίοι πελάτες - είδη

Αναλογία Τζίρου - Εκπτώσεων

Ανάλυση αναμενόμενου Τζίρου

Πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού

Καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας αποστολών με βάση διεθνή standards

Ανάκτηση δεδομένων logistics σε δευτερόλεπτα και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών, από το σημείο αναχώρησης έως το τελευταίο μίλι.

 • Υποστήριξη GS1 προτύπων, όπως GLN, SSCC
 • Προσαρμόσιμες λύσεις εκτύπωσης ετικετών σε αποθήκες και κέντρα διανομής
 • 3PL Integration

Εμπορεύματα καθ’ οδόν

ΚΑΘ' ΟΔΟΝ
Ειδικοί «λογικοί» αποθηκευτικοί χώροι για πλήρη εικόνα αποθεμάτων
ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Παραγγελίες υπό εξυπηρέτηση

ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Αναμενόμενα

Ολοκλήρωση με παρόχους logistics

Ολοκλήρωση με ERP συστήματα

 • Συναλλαγές
 • Παραδόσεις
 • Παραγωγή
 • Παρτίδες

Ολοκλήρωση με WMS συστήματα

 • Παραλαβή
 • Αποστολή
 • Εσωτερική κίνηση εμπορευμάτων

Ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικά συστήματα

 • Σειριακοί αριθμοί
 • Συγκεντρώσεις
 • Κατάσταση των εμπορευματοκιβωτίων (εξωτερικά εσωτερικά, καταστράφηκαν, έχουν αποσταλεί, κ.λπ.)