ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση αναστολής εφαρμογής Προγράμματος Ιδίων Μετοχών