Ανακοίνωση για έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των 100% θυγατρικών WEDIA- SW RETAIL SOFT- INFOPOWER HR