Inventory planning


Slide

Inventory planning

Το σύστημα Inventory Planning προβλέπει τη μελλοντική ζήτηση και δημιουργεί αυτόματα το πλάνο αναπλήρωσης των αποθεμάτων της κεντρικής Αποθήκης, με ορατά αποτελέσματα στη μείωση των αποθεμάτων, την αποφυγή ελλείψεων και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών. Καλυπτει όλες τις ανάγκες προγραμματισμού αποθεμάτων, ανεξαρτήτως του τύπου των ειδών, του τύπου και αντικειμένου της επιχείρησης και της πολιτικής αποθεματοποίησης. Οδηγεί σε καλύτερο προγραμματισμό των αγορών και παρέχει εργαλεία εντοπισμού μελλοντικών προβλημάτων, ώστε να αποφευχθούν τόσο η υπέρμετρη αποθεματοποίηση (overstock), όσο και οι ελλείψεις ειδών (stockout) κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

Πρόβλεψη Πωλησεων

Η πρόβλεψη των µελλοντικών πωλήσεων αποτελεί τη βάση για το σωστό προγραµµατισµό και έλεγχο των αποθεµάτων.

Με χρήση στατιστικών αλγορίθµων, που προσαρµόζονται αυτόµατα στις ανάγκες και στις εποχικές συµπεριφορές των προϊόντων µιας εταιρείας (self adaptive forecasting methods), το σύστημα αναλύει τις πωλήσεις κάθε είδους και επιλέγει την καλύτερη µέθοδο πρόβλεψης για κάθε ένα είδος ξεχωριστά, χωρίς την ανάγκη παρεμβολής ή ρύθμισης παραμέτρων από το χρήστη.

Ο αλγόριθµος πρόβλεψης υπολογίζει την εποχικότητα και την τάση των πωλήσεων και αφαιρεί τον ενδεχόµενο “θόρυβο” που υπάρχει στα δεδοµένα και που οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Συγκρίνει την εποχικότητα του είδους µε την εποχικότητα της στατιστικής οµάδας, στην οποία ανήκει το είδος και διενεργεί τις απαραίτητες διορθώσεις. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η πρόβλεψη των πωλήσεων για τις επόµενες χρονικές περιόδους, όπως π.χ. τις επόµενες 28 ηµέρες, τις επόµενες 24 εβδοµάδες, τους επόµενους 12 µήνες.

Στη διαδικασία της πρόβλεψης εντάσσονται οι παρακάτω σχετικές λειτουργίες:

Μεταφορά ιστορικών στοιχείων. Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων πωλήσεων των ειδών από το ERP σύστημα.

Διόρθωση ιστορικών στοιχείων. Δυνατότητα παρέμβασης στα ιστορικά στοιχεία για περιπτώσεις ειδικών έκτακτων καταστάσεων ή Marketing ενεργειών του παρελθόντος που αλλοιώνουν την εικόνα της «κανονικής συμπεριφοράς» των πωλήσεων.

Διόρθωση αποτελεσµάτων πρόβλεψης. Δυνατότητα παρέμβασης στα στοιχεία προβλεπόμενων πωλήσεων που παράγει το σύστημα, για να αξιοποιηθούν πιθανές πρόσθετες πληροφορίες που προέρχονται από την αγορά ή να ενταχθούν ενδεχόµενες προωθητικές ενέργειες, που σχεδιάζει το marketing της εταιρείας.

Διαδικασία αναλογικής μετατροπής (Prorating) Η διαδικασία αυτή μετατρέπει αυτόµατα τα στοιχεία προβλέψεων πωλήσεων των ειδών, από τη µονάδα χρόνου της πρόβλεψης (π.χ. μήνας), στη µονάδα χρόνου του προγραµµατισµού αποθεμάτων (π.χ. εβδομάδα), που ακολουθεί ως διαδικασία.

Προγραμματισμός Αποθεμάτων

Ο έλεγχος αποθεμάτων και ο προγραμματισμός αγορών βασίζεται στο μοντέλο του χρονοπρογραµµατισµού (Time Phased Planning), που εφαρµόζεται στα συστήµατα MRP και MRP II.

Ο χρήστης επιλέγει µε διάφορα κριτήρια ένα είδος ή µία ομάδα ειδών και δηµιουργεί ένα πλάνο προγραµµατισµού για το χρονικό ορίζοντα, για τον οποίο επιθυµεί να εκτελεστεί η ανάλυση αποθέµατος και να διενεργηθεί ο υπολογισµός των εντολών αγοράς.

Μετά την εκτέλεση του υπολογισμού, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο χρονοπρογραμματισμού αποθεμάτων που δείχνει τη συνολική εικόνα της εξέλιξης του αποθέµατος, των αγορών και των εντολών παραγωγής, σε βάθος χρόνου, καθώς και διάφορες σχετικές πληροφορίες όπως: Προβλεπόµενη ζήτηση ανά περίοδο, αναµενόµενες παραλαβές, προτεινόµενες παραγγελίες προς προµηθευτές, προτεινόµενες αφίξεις παραγγελιών προµηθευτών, προβολικό απόθεµα σε ποσότητα, προβολικό απόθεµα κάλυψης σε χρονικές περιόδους, αποθέµατα ασφαλείας ανά περίοδο, κ.ά.

Έκδοση Παραγγελιών

Το σύστημα δηµιουργεί τα δελτία παραγγελιών προς τους προµηθευτές, με τις ποσότητες και τα είδη παραγγελίας. Ακόµη επισηµαίνει τα είδη που πρέπει να παραγγελθούν µε επείγουσα διαδικασία (expediting), ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές ελλείψεις (stockout).

Πλάνο παραλαβών

Με βάση το φύλλο προγραµµατισµού αποθεµάτων, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει το πλάνο των παραλαβών, σύµφωνα µε το οποίο µπορεί να λάβει µία συνολική εικόνα για την εξέλιξη των παραλαβών σε βάθος χρόνου.

Δημιουργία ακέραιων φορτίων

Ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά του Inventory Planning είναι η δυνατότητα που παρέχει στο χρήστη να διαµορφώσει ακέραια φορτία παραγγελιών προς τους προµηθευτές, ώστε να µειωθεί το κόστος µεταφοράς. Τα ακέραια φορτία µπορεί να είναι ολόκληρα φορτηγά, containers, βαγόνια συρµών, κλπ. Η διαµόρφωση των ακέραιων φορτίων επιτυγχάνεται µε µεταφορά ποσοτήτων των ειδών από παρακείµενες χρονικές περιόδους, ή µε αυξοµείωση των ποσοτήτων, που έχει διαµορφώσει το πλάνο προγραµµατισµού αποθεµάτων.

Προσομοίωση και ανάλυση ευαισθησίας

Η δυνατότητα πλήρους εποπτείας της εξέλιξης του αποθέματος σε βάθος χρόνου, με παρουσίαση της μελλοντικής εικόνας του διαθέσιμου αποθέματος και των συναφών μεγεθών, επιτρέπει τη διάγνωση επικείμενων μελλοντικών προβλημάτων όπως ανεπάρκεια του αποθηκευτικού συστήματος, προβλήματα ρευστότητας κ.ά., ενώ κάνει εφικτή την εκτίμηση του επερχόμενου φόρτου εργασιών στην αποθήκη και τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, με βάση το ύψος των προβλεπόμενων προβολικών αποθεμάτων στο μέλλον.

Δηµιουργία προϋπολογισµού (budget) πωλήσεων

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προϋπολογισµού (budget) πωλήσεων με μετατροπή της πρόβλεψης πωλήσεων σε φύλλο προϋπολογισµού.

ABC ανάλυση

Το Inventory Planning παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ABC ανάλυσης για όλους τους κωδικούς, ή για οµάδα κωδικών και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η ανάλυση µπορεί να είναι αξιακή ή ποσοτική, µε επιλογή της µονάδας µέτρησης που επιθυµεί ο χρήστης, όπως τεµάχιο, κιβώτιο, παλέτα κ.λπ.

Κατάργηση - αντικατάσταση είδους

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καταργήσει ένα είδος και να δηµιουργήσει ένα νέο, που αυτόµατα κληρονοµεί τα ιστορικά στοιχεία του καταργηµένου κωδικού, ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη πωλήσεων.

Η χρήση του Inventory Planning επιφέρει σημαντικά επιχειρησιακά και λειτουργικά οφέλη:

  • Μείωση αποθεμάτων και κόστους αποθεματοποίησης
  • Μείωση του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου
  • Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών και μείωση ελλείψεων στις παραγγελίες πελατών
  • Μείωση του κόστους μεταφοράς με δημιουργία ακέραιων φορτίων
  • Μείωση του κόστους από την απαξίωση των προϊόντων
  • Mείωση φόρτου εργασίας
  • Βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας (πωλήσεις, marketing, παραγωγή, προμήθειες, αποθήκη)
  • Δυνατότητα διερεύνησης ακραίων περιστάσεων (what-if-analysis)