Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού και η διαρκής αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών απαιτεί εκπαιδευμένα στελέχη. Η Entersoft προσφέρει Υπηρεσίες Εκπαίδευσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του λογισμικού, όσο και μετά την παραγωγική του λειτουργία.

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών του λογισμικού της Entersoft:

  1. Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users). Συνήθως αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού και προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών.
  2. Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users). Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων ή εταιρικών διαδικασιών ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
  3. Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users). Αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν να περάσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των εφαρμογών της Entersoft σε στελέχη πληροφορικής. Αφορούν τις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών (Reports) και εξειδίκευσης (Customization) οθονών και λειτουργικότητας.

Η Entersoft προσφέρει επίσης Υπηρεσίες Πιστοποίησης της γνώσης που αποκτούν τα στελέχη, ώστε να στηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft από τα τμήματα Υπηρεσιών ή/και Πωλήσεων.