Βελτιστοποίηση Λειτουργιών

Οι ανάγκες λειτουργίας μίας επιχείρησης δεν είναι στατικές. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς και η αξιοποίηση των λειτουργιών του λογισμικού ενός οργανισμού μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην διαρκή του ανάπτυξη.

Η Entersoft προσφέρει εξειδικευμένες Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης Λειτουργιών, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους για την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών.

 

 1. Ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (on the job training).
 2. H ανάγκη προκύπτει σε περιόδους ανανέωσης προσωπικού, αλλαγής αρμοδιοτήτων ή μεταβολής διαδικασιών που απαιτούν μερική ή ολική επανεκπαίδευση χρηστών, που η Entersoft αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτελέσει υποδειγματικά, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδότηση του λογισμικού με σωστά στοιχεία αλλά και την ενδεδειγμένη χρήση του, ώστε να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα.

 3. Ανάγκες αξιοποίησης νέας λειτουργικότητας του λογισμικού που είτε δεν είχε επισημανθεί στις πρώτες φάσεις ενός έργου, είτε προέκυψε ως ανάγκη μετά την αρχική λειτουργία (LIVE).
 4. Πολλές φορές, σε συνεργασία των ομάδων Υπηρεσιών της Entersoft και των key users μιας εγκατάστασης, εντοπίζεται η ανάγκη για ενεργοποίηση λειτουργικότητας που δεν είχε εξ αρχής ενεργοποιηθεί, ενώ υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Οι χρήστες εξοικειώνονται σταδιακά με το σύστημα και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τέτοιες λειτουργικότητες που θα διευκολύνουν τη δουλειά τους σε «δεύτερη φάση». Πιθανώς στην αρχή του έργου, κάποιες λειτουργικότητες κρίθηκε πως θα επιβαρύνουν την καθημερινότητα των χρηστών, καθώς θα χρειάζονταν πρόσθετη εκπαίδευση ή πρόσθετη (κι όχι κρίσιμη) αλλαγή στις διαδικασίες που μέχρι τότε ακολουθούσαν. Η Entersoft θα αναλάβει να προχωρήσει σε τέτοιες βελτιστοποιήσεις, ώστε να έχουμε τη μέγιστη αξιοποίηση του λογισμικού.

 5. Απαιτήσεις αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 6. Καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται, αυξάνονται ή μεταβάλλονται και οι διαδικασίες που ακολουθεί. Το λογισμικό που αποτελεί βασικό εργαλείο υλοποίησης και παρακολούθησης των εταιρικών διαδικασιών, αποκτά κρίσιμη σημασία σε τέτοιες περιόδους, καθώς απαιτείται να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να απεικονίσει και να διαχειριστεί σωστά τις νέες διαδικασίες. Η Entersoft αποκτά καταλυτικό ρόλο στην εξελικτική αυτή διαδικασία, φροντίζοντας να προστατευτεί με τον καλύτερο τρόπο η επένδυση στα συστήματά της, χωρίς αυτά να κινδυνεύσουν να απαξιωθούν από την ελλιπή ή λανθασμένη χρήση τους.

 7. Επέκταση λειτουργικότητας για να καλυφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 8. Σε περιπτώσεις ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, το λογισμικό καλείται να τις καλύψει στο εύρος και βάθος που απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις (πιθανές) ιδιαιτερότητές τους π.χ. παροχή υπηρεσιών ή service σε μια επιχείρηση εμπορική μέχρι τότε ή ανάπτυξη παραγωγικής, μεταποιητικής ή εισαγωγικής δραστηριότητας που δεν είχε υλοποιηθεί εξ αρχής ή ακόμη, άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων, νέων σημείων πώλησης, νέων θυγατρικών κ.λπ. Η Entersoft θα αναλάβει να κατανοήσει, να σχεδιάσει και να καλύψει τις νέες δραστηριότητες με τρόπο συμβατό με την υπόλοιπη υλοποίηση που έχει γίνει και ταυτόχρονα εκμεταλλευόμενη τις αναβαθμισμένες δυνατότητες του λογισμικού στον τομέα που αφορούν οι δραστηριότητες αυτές, ενημερώνοντας τον πελάτη και για τις έτοιμες προτεινόμενες σχετικές διαδικασίες που το σύστημα ενσωματώνει.

 9. Βελτιστοποίηση και αλλαγές επιχειρηματικών διεργασιών (Business Processes), ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες με χρήση των εργαλείων και διαδικασιών που μπορεί να υποστηρίξουν οι εφαρμογές της Entersoft.
 10. Οσο τα συστήματα εξελίσσονται, τόσο αυξάνονται και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από πελάτες που ήδη τα χρησιμοποιούν σε παλιότερες εκδόσεις τους. Η Entersoft αναλαμβάνει να ενημερώνει για τις εξελίξεις αυτές τους πελάτες, συνεργάτες και χρήστες, ώστε να προκαλεί τη μέγιστη αξιοποίηση και ανανέωση του λογισμικού, εμπλουτίζοντας με νέα εργαλεία και τεχνολογίες τις εγκαταστάσεις και καθιστώντας τις διαχρονικά σύγχρονες και αποτελεσματικές.

 11. Διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση της διοικητικής πληροφόρησης.
 12. Τα εργαλεία διοικητικής πληροφόρησης εμπλουτίζονται διαρκώς καθώς τα προϊόντα ανανεώνονται μέσω νέων εκδόσεων ή νέων τεχνολογιών που ενσωματώνουν, οπότε η διαδικασία διαρκούς βελτιστοποίησης φροντίζει οι χρήστες να τα γνωρίζουν και να τα χρησιμοποιούν, αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες καθώς τροφοδοτούν με στοιχεία το λογισμικό, διαπιστώνουν την ανάγκη να παίρνουν νέου τύπου πληροφόρηση που συνδυάζει τα στοιχεία αυτά και που, αρχικά, δεν ήταν έτοιμοι να διατυπώσουν και να εκμεταλλευτούν τέτοια πληροφόρηση. Η Entersoft αναλαμβάνει να αναπτύσσει τέτοιες αναφορές, εργαλεία, γραφήματα, δείκτες κ.ο.κ. αλλά και να εκπαιδεύει ειδικευμένους χρήστες στο πώς μπορούν να τα κατασκευάζουν ή να τα μεταβάλλουν.